KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest SMART HUNTER Ewa Kęsek z siedzibą przy
ul. Błękitnej 5 w Zielonej Górze, wpisany do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON 361524829, zwany dalej „Administratorem”.

2. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adres e-mail: biuro@smarthunter.pl , nr tel.: 697-336-755, adres do korespondencji: ul. Błękitna 5; 65-128 Zielona Góra.

3. W związku z tym, że świadczymy różne usługi, Twoje dane mogą być przetwarzane w różnych celach, zakresach i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO, przez określony czas:

a. REALIZACJA PROCESÓW REKRUTACYJNYCH

Jeżeli przekazujesz nam swoje CV lub inne dokumenty związane z poszukiwaniem pracy bądź w odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne, będziemy przetwarzać Twoje dane podane w przesłanych dokumentach aplikacyjnych na podstawie udzielonej zgody – zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a. oraz Art. 9 ust. 2 lit. a. RODO; Dane osobowe w tym zakresie będą przetwarzane przez okres do 3 lat, a w przypadku udzielenie odrębnej zgody do odwołania zgody;

b. REALIZACJA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Jeżeli korzystasz z naszych usług lub jesteś zainteresowany podjęciem współpracy, Twoje dane kontaktowe oraz dane uzyskane w związku z realizacją takich usług będziemy przetwarzać na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b. RODO; Dane w tym zakresie będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa;

c. MARKETING USŁUG ADMINISTRATORA

W związku z prawnie uzasadnionym interesem, możemy prowadzić marketing produktów i usług na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f. RODO a w przypadku udzielenia odrębnej zgody – również na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a. RODO; Dane dotyczące marketingu produktów i usług będą przetwarzane przez okres 2 lat, a w przypadku udzielenia odrębnej zgody – do jej odwołania;

d. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w ograniczonym zakresie także po wygaśnięciu innych podstaw ich przetwarzania w związku z koniecznością dochodzenia ewentualnych roszczeń – na podstawie Art. 6 ust. 1. lit. f., Art. 17 ust. 3 lit. e. oraz Art. 21 ust. 1. RODO (np. po wycofaniu zgody lub wniesieniu sprzeciwu). Zakres danych niezbędnych w celu dochodzenia roszczeń obejmuje w szczególności imię, nazwisko, dane kontaktowe, historię aplikacji oraz informacje o udzielonych zgodach; Dane przetwarzane w tym celu mogą być przetwarzane do czasu ich przedawnienia wynikającego z przepisów prawa.

4. Twoje dane mogą być przekazane:

a. Potencjalnym pracodawcom oraz pracodawcom-użytkownikom;

b. Podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi outsourcingu: podatkowego lub prawnego, usług IT, oprogramowania, hostingu, usług marketingowych

c. Podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, bankom oraz ubezpieczycielom;

d. Organom władzy i administracji państwowej w przypadku gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych umów lub przepisów prawa do stosowania odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych oraz przetwarzania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości zrealizowani usług bądz zrealizowania procesów rekrutacyjnych.

6. W oparciu o Twoje dane osobowe nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

7. Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8. Masz prawo dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych, można ją odwołać w dowolnym momencie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: biuro@smarthunter.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Adres naszej strony internetowej to: https://smarthunter.pl.