REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SMARTHUNTER.PL

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://smarthunter.pl (dalej jako: „SmartHunter.pl”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

SmartHunter.pl jest serwisem ogłoszeniowym, który umożliwia z jednej strony wyszukiwanie i przeglądanie ofert pracy, a z drugiej strony składanie aplikacji w celu znalezienia zatrudnienia w interesującej usługobiorcę branży. Usługobiorcy mogą również za pośrednictwem Serwisu Internetowego skontaktować się z Usługodawcą, by nawiązać odpłatną współpracę w celu zamieszczania własnych ofert pracy.

Oferty pracy opublikowane w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Celem zawarcia umowy niezbędny jest każdorazowo kontakt z Usługodawcą, który zajmuje się pośrednictwem w poszukiwaniu zatrudnienia. Usługodawca Serwisu Internetowego nie jest autorem ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym, a jedynie pośrednikiem między ogłoszeniodawcami a osobami zainteresowanymi zatrudnieniem na określonym stanowisku pracy.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z SmartHunter.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,

Zespół SmartHunter.pl


O NAS

Właścicielem SmartHunter.pl jest Ewa Kęsek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SMARTHUNTER EWA KĘSEK wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Błękitna 5, 65-128 Zielona Góra, NIP: 9271523594, REGON: 361524829, adres poczty elektronicznej: biuro@smarthunter.pl oraz numer telefonu kontaktowego: (+48) 696 336 755 (dalej jako: „Usługodawca”).

 

DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. BLOG – Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny w Serwisie Internetowym i prowadzony przez Usługodawcę dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.
  2. FORMULARZ APLIKACJI – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym, umożliwiający Usługobiorcy złożenie aplikacji o pracę.
  3. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym, umożliwiający skontaktowanie się z Usługodawcą.
  4. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  5. OFERTA PRACY – ogłoszenie Usługobiorcy zawierające ofertę pracy, zamieszczone na jego życzenie przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym.
  6. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
  7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  8. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, SMARTHUNTER.PL – internetowy serwis ogłoszeniowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://smarthunter.pl.
  9. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  10. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w SmartHunter.pl.
  11. USŁUGODAWCA – Ewa Kęsek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SMARTHUNTER EWA KĘSEK wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Błękitna 5, 65-128 Zielona Góra, NIP: 9271523594, REGON: 361524829, adres poczty elektronicznej: biuro@smarthunter.pl oraz numer telefonu kontaktowego: (+48) 696 336 755.
  12. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  13. WYSZUKIWARKA – Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie treści i Ofert Pracy zamieszczonych w Serwisie Internetowym.

 

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SMARTHUNTER.PL

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768, (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies i obsługi Javascript.
 3. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 4. Usługodawca dokłada najwyższej staranności w celu aktualizacji oraz weryfikacji prawdziwości prezentowanych w Serwisie Internetowym danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną nieaktualność Ofert Pracy znajdujących się w Serwisie Internetowym, jeżeli nie został o tym zawiadomiony przez ich ogłoszeniodawców. Usługodawca nie gwarantuje Usługobiorcom zainteresowania ich Ofertami Pracy ani złożonymi za pośrednictwem Serwisu Internetowego aplikacjami.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego Usługobiorcę jest dobrowolne.

 

USŁUGI ELEKTRONICZNE SERWISU INTERNETOWEGO

1.       Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

2.       Usługi Elektroniczne Serwisu Internetowego są nieodpłatne, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

3.       Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:

a.       Blog.

b.       Formularz Aplikacji.

c.       Formularz Kontaktowy.

4.       Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego w odpowiednich zakładkach informacyjnych.

5.       Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne w sposób prawidłowy i pozbawiony wad.

6.       Korzystanie z Bloga możliwe jest po przejściu do odpowiedniej zakładki na stronie Serwisu Internetowego. Blog jest dostępny dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych. W ramach Bloga Usługodawca publikuje artykuły związane z tematyką i usługami Serwisu Internetowego.

9.       Korzystanie z Formularza Kontaktowego możliwe jest po (1) przejściu do zakładki „Kontakt”, (2) wypełnieniu Formularza Kontaktowego i (2) kliknięciu na stronie Serwisu po wypełnieniu Formularza Kontaktowego pola „Wyślij” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularz Kontaktowym niezbędne jest podanie następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej, a także treści wiadomości kierowanej do Usługodawcy. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z Formularza Kontaktowego przez Usługobiorcę.

10.     Korzystanie z Wyszukiwarki rozpoczyna się z momentem kliknięcia ikony w kształcie lupy na górze strony Serwisu Internetowego, wpisaniu wyszukiwanej frazy i kliknięciu przycisku Enter na klawiaturze. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej albo z chwilą zamknięcia przeglądarki internetowej.

 

SKŁADANIE APLIKACJI ZA POMOCĄ FORMULARZA APLIKACJI

 1. W ramach Serwisu Internetowego możliwe jest złożenie przez Usługobiorcę aplikacji o pracę. Składanie aplikacji o pracę następuje za pośrednictwem Formularza Aplikacji.
 2. Korzystanie z Formularza Aplikacji możliwe jest po (1) przejściu do zakładki „Zarejestruj się i złóż swoje CV”, (2) wypełnieniu Formularza Aplikacji i (3) kliknięciu na stronie Serwisu po wypełnieniu Formularza Aplikacji pola „Wyślij” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Aplikacji niezbędne jest podanie następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, miasto, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego, a także załączenie pliku z dokumentem (CV) zawierającym informacje co najmniej o doświadczeniu zawodowym, umiejętnościach i wykształceniu Usługobiorcy.
 3. Usługa Elektroniczna Formularz Aplikacji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia aplikacji o pracę za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z Formularza Aplikacji przez Usługobiorcę.
 4. Po skorzystaniu przez Usługobiorcę z Formularza Aplikacji, Usługodawca – tak długo, dopóki Usługobiorca nie wycofał swojej zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych w celu znalezienia i przedstawienia mu oferty pracy, lecz przez okres nie dłuższy niż trzy lata od chwili złożenia aplikacji – może nawiązać z Usługobiorcą kontakt (mailowo lub telefonicznie) w celu zaprezentowania mu ofert pracy, które zostały wyszukane i przyporządkowane do Usługobiorcy, mając na uwadze najlepsze dopasowanie wyników poszukiwań do treści złożonej przez Usługobiorcę aplikacji.
 5. Usługobiorca korzystający z Formularza Aplikacji nie jest zobowiązany do przyjęcia oferty ani udzielenia jakiejkolwiek odpowiedzi na przedstawioną mu ofertę pracy. Usługobiorca, który otrzyma wiadomość o znalezionej ofercie pracy od Usługodawcy, może wyrazić zgodę na udostępnienie jego danych osobowych i udział w procesie rekrutacji u podmiotu, od którego pochodzi przedstawiona oferta pracy.

 

WARUNKI ZAMIESZCZANIA OFERT PRACY

1.a.i.1.              Jedną z możliwości Serwisu Internetowego jest zamieszczenie przez Usługodawcę Oferty Pracy otrzymanej od Usługobiorcy poszukującego kandydatów do pracy w swojej firmie.

1.a.i.2.              Oferty Pracy zamieszczane przez Usługodawcę na życzenie Usługobiorcy stają się widoczne w Serwisie Internetowym dla wszystkich Usługobiorców odwiedzających Serwis.

1.a.i.3.              Usługobiorca zainteresowany opublikowaniem przez Usługodawcę jego Oferty Pracy w Serwisie Internetowym powinien nawiązać z Usługodawcą kontakt (na przykład za pomocą Formularza Kontaktowego) celem ustalenia warunków i zawarcia stosownej umowy o świadczenie usług w przedmiocie pośrednictwa. Zawarcie umowy następuje w takim wypadku zawsze poza Serwisem Internetowym, a jej szczegółowe warunki ustalane są przez Usługodawcę z Usługobiorcą w toku negocjacji (uzgodnień) prowadzonych przed jej zawarciem.

1.a.i.4.              Usługodawca zamieszcza Oferty Pracy bezpośrednio na stronach Serwisu Internetowego, jednak są one zawsze zredagowane w oparciu o informacje i materiały dostarczone przez Usługobiorcę, który poszukuje kandydatów do pracy. Usługodawca dokłada najwyższej staranności, aby zamieszczone w Serwisie Internetowym ogłoszenia były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

1.a.i.5.              Celem skorzystania z Oferty Pracy zawartej w danym ogłoszeniu niezbędny jest każdorazowo kontakt Usługobiorcy z Usługodawcą za pośrednictwem Formularza Aplikacji.

 

KONTAKT ZE SMARTHUNTER.PL

1.       Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: biuro@smarthunter.pl) oraz poczta tradycyjna (ul. Błękitna 5, 65-128 Zielona Góra), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania ze SmartHunter.pl. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także poprzez Formularz Kontaktowy dostępny na stronie Serwisu.

 

REKLAMACJE DOTYCZĄCE SMARTHUNTER.PL

1.       Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego Usługobiorca może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: biuro@smarthunter.pl lub pisemnie na adres: ul. Błękitna 5, 65-128 Zielona Góra.

2.       Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3.       Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 9.2 Regulaminu, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów o których mowa w pkt. 9.4 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Usługodawcy przed jego upływem. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.
 4. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się – dla umów o świadczenie usług – od dnia zawarcia umowy.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FIRM

1.       Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami oraz takich, wobec których nie stosuje się przepisów o ochronie konsumentów.

4.       Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

5.       Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

6.       Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m .in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji.

7.       Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconej opłaty za korzystanie z Serwisu Internetowego, a w przypadku jej braku do wysokości 1 000,00 (jeden tysiąc) zł. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

8.       Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

9.       Wszelkie spory powstałe między Usługobiorcą niebędącym konsumentem a Usługodawcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

PRZERWY TECHNICZNE

1.       Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.

2.       Usługodawca informuje niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których mowa powyżej, oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.

3.       Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi, mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.

4.       Usługodawca planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca informuje Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także szacunkową długość trwania planowanej przerwy.

5.       Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy za szkody wyrządzone działaniem Serwisu Internetowego.

 

PRAWA AUTORSKIE

1.       Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

2.       Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

3.       Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Umowy w zakresie usług świadczonych poprzez SmartHunter.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

10.   Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa, dodania nowych Usług Elektronicznych albo wprowadzenia odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

a.       W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

 1. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już zawarte, realizowane lub wykonane umowy.

11.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół SmartHunter.pl